Honda Civic Hybrid 50 2008 Honda Civic Hybrid Battery Be7h. honda civic hybrid, the honda civic hybrid was a variation of the honda civic with a hybrid electric powertrain honda […]